ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ประกาศ เรื่อง "การขาดสอบ ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2563 นักศึกษาภาคปกติ วิทยาเขตสะพานใหม่"(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาภาคปกติที่ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2563 วันจันทร์ที่ 17 - วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 มีข้อปฏิบัติ ดังนี้
1. ยื่นคำร้องขอสอบซ่อมระหว่าง วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 - วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ชำระค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 500 บาท
2. นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบซ่อม - สอบเสริม หลังวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 1,000 บาท
3. นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบซ่อม - สอบเสริม หลังวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 2,000 บาท
4.ติดตามตารางสอบซ่อมในวันศุกร์ที่ 11 พฤภาคม 2564 ที่ www.northbkk.ac.th/registrar/download
5.มหาวิทยาลัยจะจัดการสอบซ่อมใน วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รูปแบบการสอบนอกห้องเรียน Take Home Exam โดยนักศึกษาไม่ต้องเดินทางมา
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2564
2.ประกาศ เรื่อง "การขาดสอบ ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2563 นักศึกษาภาคปกติ วิทยาเขตรังสิต"(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาภาคปกติที่ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2563 วันจันทร์ที่ 17 - วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 มีข้อปฏิบัติ ดังนี้
1. ยื่นคำร้องขอสอบซ่อมระหว่าง วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 - วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ชำระค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 500 บาท
2. นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบซ่อม - สอบเสริม หลังวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 1,000 บาท
3. นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบซ่อม - สอบเสริม หลังวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 2,000 บาท
4.ติดตามตารางสอบซ่อมในวันศุกร์ที่ 11 พฤภาคม 2564 ที่ www.northbkk.ac.th/registrar/download
5.มหาวิทยาลัยจะจัดการสอบซ่อมใน วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รูปแบบการสอบนอกห้องเรียน Take Home Exam โดยนักศึกษาไม่ต้องเดินทางมา
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2564
3.ประกาศ เรื่อง "การขาดสอบ ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2563 นักศึกษาภาคสมทบ"(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาภาคสมทบที่ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2563 วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 มีข้อปฏิบัติ ดังนี้
1. ยื่นคำร้องขอสอบซ่อมระหว่าง วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 - วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 ชำระค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 500 บาท
2. นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบซ่อม - สอบเสริม หลังวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 1,000 บาท
3. นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบซ่อม - สอบเสริม หลังวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 2,000 บาท
4. ติดตามตารางสอบซ่อมในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ www.northbkk.ac.th/registrar/download
5. มหาวิทยาลัยจะจัดการสอบซ่อมใน วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป รูปแบบการสอบนอกห้องเรียน Take Home Exam โดยนักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาสอบในห้องสอบ
ให้ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 พฤษภาคม 2564
4.ประกาศ เรื่อง "การขาดสอบ กลางภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2563 นักศึกษาภาคสมทบ"(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาภาคสมทบที่ขาดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2563 วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 มีข้อปฏิบัติ ดังนี้
1. ยื่นคำร้องขอสอบซ่อมระหว่าง วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 - วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ชำระค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 500 บาท
2. นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบซ่อม - สอบเสริม หลังวันที่ 25 เมษายน 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 1,000 บาท
3. นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบซ่อม - สอบเสริม หลังวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 2,000 บาท
4. ติดตามตารางสอบซ่อมในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ที่ www.northbkk.ac.th/registrar/download
5. มหาวิทยาลัยจะจัดการสอบซ่อมใน วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป รูปแบบการสอบนอกห้องเรียน Take Home Exam โดยนักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาสอบในห้องสอบ
ให้ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2564
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 นักศึกษาสำเร็จ
 
เวลา สกอ. | กยศ. | สมศ. | NBU | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักบริการการศึกษา
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักบริการการศึกษา