ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ประกาศ เรื่อง "การขาดสอบ ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 นักศึกษาภาคปกติ วิทยาเขตรังสิต"(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาภาคปกติที่ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วันจันทร์ที่ 1 - วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 มีข้อปฏิบัติ ดังนี้
1. ยื่นคำร้องขอสอบซ่อมระหว่าง วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 - วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 ชำระค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 500 บาท
2. นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบซ่อม - สอบเสริม หลังวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 1,000 บาท
3. นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบซ่อม - สอบเสริม หลังวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 2,000 บาท
4.ติดตามตารางสอบซ่อมในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ www.northbkk.ac.th/registrar/download
5.มหาวิทยาลัยจะจัดการสอบซ่อมใน วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รูปแบบการสอบนอกห้องเรียน Take Home Exam โดยนักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาสอบในห้องเรียน
ประกาศโดย   แผนกมาตฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2564
2.ประกาศ เรื่อง "การขาดสอบ ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 นักศึกษาภาคปกติ วิทยาเขตสะพานใหม่"(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาภาคปกติที่ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วันจันทร์ที่ 1 - วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 มีข้อปฏิบัติ ดังนี้
1. ยื่นคำร้องขอสอบซ่อมระหว่าง วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 - วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 ชำระค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 500 บาท
2. นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบซ่อม - สอบเสริม หลังวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 1,000 บาท
3. นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบซ่อม - สอบเสริม หลังวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 2,000 บาท
4.ติดตามตารางสอบซ่อมในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ www.northbkk.ac.th/registrar/download
5.มหาวิทยาลัยจะจัดการสอบซ่อมใน วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รูปแบบการสอบนอกห้องเรียน Take Home Exam โดยนักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาสอบในห้องเรียน
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2564
3.ประกาศ เรื่อง "การขาดสอบ ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ช่วงที่ 2) นักศึกษาภาคสมทบ"(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาภาคสมทบที่ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ช่วงที่ 2) วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีข้อปฏิบัติ ดังนี้
1. ยื่นคำร้องขอสอบซ่อมระหว่าง วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 - วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ชำระค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 500 บาท
2. นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบซ่อม - สอบเสริม หลังวันที่ 10 มีนาคม 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 1,000 บาท
3. นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบซ่อม - สอบเสริม หลังวันที่ 28 มีนาคม 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 2,000 บาท
4.ติดตามตารางสอบซ่อมในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ www.northbkk.ac.th/registrar/download
5. มหาวิทยาลัยจะจัดการสอบซ่อมใน วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รูปแบบการสอบนอกห้องเรียน Take Home Exam โดยนักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาสอบในห้องสอบ
ให้ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2564
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 นักศึกษาสำเร็จ
 
เวลา สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักบริการการศึกษา
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักบริการการศึกษา