ดาวน์โหลดคู่มือ
     
  คู่มือการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา
Download
     
  เอกสารประกอบการลงทะเบียน
Download
     
  คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษา
Download
    ขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษา ภาคการศึกษา 2/2559 (นักศึกษารหัส 59) Download
    ขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษา ภาคการศึกษา 2/2559 (นักศึกษารหัสอื่นๆ) Download
     
  คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ของอาจารย์ผู้สอน
Download
    แบบขอใช้บริการระบบคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร Download
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร
    ใบคำร้องทั่วไป
    ใบลงทะเบียน
    ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน
    ใบขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตมากหรือน้อยกว่าเกณฑ์
    ใบคำร้องขอย้ายคณะย้ายสาขา
    คำร้องขอเทียบโอนวิชา
    คำร้องขอสอบซ่อม
    คำร้องขอสอบซ้อน
    ใบขอเอกสารการศึกษา
    คำร้องลาพัก
    คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
    ใบเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
    คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
    ใบแจ้งคาดว่าจบ
    ใบทะเบียนประวัตินักศึกษา
    คำร้องขอผ่อนผันพ้นสภาพนศ.
    ใบแก้คะแนน I
    ใบลาเรียน
    ใบขอสอบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
    ใบขอสอบวัดความรู้
    คำร้องขอกลับเข้าศึกษา_ขอคืนสภาพนศ.
    ใบแจ้งชำระเงิน