ดาวน์โหลดคู่มือ
     
  คู่มือการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา
Download
     
  เอกสารประกอบการลงทะเบียน
Download
     
  คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษา
Download
     
  คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ของอาจารย์ผู้สอน
Download
    แบบขอใช้บริการระบบคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร Download
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร
    ใบคำร้องทั่วไป
    ใบลงทะเบียน
    ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน
    ใบขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตมากหรือน้อยกว่าเกณฑ์
    ใบคำร้องขอย้ายคณะย้ายสาขา
    คำร้องขอเทียบโอนวิชา
    คำร้องขอสอบซ่อม
    คำร้องขอสอบซ้อน
    ใบขอเอกสารการศึกษา
    คำร้องลาพัก
    คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
    ใบเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
    คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
    ใบแจ้งคาดว่าจบ
    ใบทะเบียนประวัตินักศึกษา
    คำร้องขอผ่อนผันพ้นสภาพนศ.
    ใบลาเรียน
    ใบขอสอบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
    ใบขอสอบวัดความรู้
    คำร้องขอกลับเข้าศึกษา_ขอคืนสภาพนศ.
    ใบชำระเงิน