ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิ้กที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
วิทยาเขต สะพานใหม่
   1  อาคารสำนักอธิการบดี
   2  อาคารเรียน
   3  อุปกรณ์
   5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ
   6  อาคาร SBAC นนทบุรี
วิทยาเขต รังสิต
   01  อาคารเรียน1
   02  อาคารเรียน2
   10  อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง
   11  หอพัก1
วิทยาเขต ศูนย์นนทบุรี
   001  อาคารเรียน1 SBAC นนทบุรี
   002  อาคารเรียน2 SBAC นนทบุรี
วิทยาเขต รังสิต2
   01  อาคารเรียน 1
   02  อาคารเรียน 2