ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงวัน เวลาสอบ ปลายภาค 2/2559 "(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถติดตามตารางสอบปลายภาค 2/2559 ได้ที่ บอร์ดแผนกทะเบียนและวัดผล หรือหน้าห้องกองอำนวยการสอบ และสามารถติดตามตารางสอบรายบุคคลได้ที่ www.northbkk.ac.th/registrar/download
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2560
 2.ประกาศเรื่อง "การแต่งกายของนักศึกษาในการเข้าสอบ"(ด่วนมากที่สุด)
ในการสอบนักศึกษาทุกคนจะต้องปฎิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ 2553
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2560
 3.ประกาศเรื่อง "การขาดสอบนักศึกษาภาคสมทบ"(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาภาคสมทบที่ขาดสอบกลางภาค 2/2559 ช่วง 2 ในวันอาทิตย์ที่ 23 เม.ย. 2560 ให้ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
ประกาศโดย   มาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2560