ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศเรื่อง "การขาดสอบนักศึกษาภาคสมทบ" ช่วง 1(ด่วนมากที่สุด)
ยื่นคำร้องขอสอบซ่อมระหว่างวันที่ 13-24 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยจัดสอบซ่อม วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
ประกาศโดย   มาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 มีนาคม 2560
 2.ประกาศสอบเรื่อง "การสอบกลางภาค 2/2559 วิทยาเขตสะพานใหม่"(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถติดตามตารางสอบกลางภาค 2/2559 ได้ที่ บอร์ดแผนกทะเบียนและวัดผล หรือหน้าห้องกองอำนวยการสอบ และสามารถติดตามตารางสอบรายบุคคลได้ที่ www.northbkk.ac.th/registrar/download
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2560
 3.ประกาศเรื่อง "การสอบกลางภาค 2/2559 วิทยาเขตรังสิต"(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถติดตามตารางสอบกลางภาค 2/2559 ได้ที่ บอร์ดแผนกทะเบียนและวัดผล หรือหน้าห้องกองอำนวยการสอบ และสามารถติดตามตารางสอบรายบุคคลได้ที่ www.northbkk.ac.th/registrar/download
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2560
 4.ประกาศเรื่อง "การแต่งกายของนักศึกษาในการเข้าสอบ"(ด่วนมากที่สุด)
ในการสอบนักศึกษาทุกคนจะต้องปฎิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ 2553
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2560