ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศเรื่อง "การแต่งกายของนักศึกษาในการเข้าสอบ"(ด่วนมากที่สุด)
ในการสอบนักศึกษาทุกคนจะต้องปฎิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ 2553
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2561
 2.ประกาศเรื่อง "การขาดสอบปลายภาค 2/2560 ภาคปกติ วิทยาเขตรังสิต"(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถติดตามตารางสอบปลายภาค 2/2560 ได้ที่ บอร์ดแผนกทะเบียนและวัดผล หรือหน้าห้องกองอำนวยการสอบ และสามารถติดตามตารางสอบรายบุคคลได้ที่ www.northbkk.ac.th/registrar/download
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2561
 3.ประกาศเรื่อง "การขาดสอบปลายภาค 2/2560 ภาคปกติ วิทยาเขตสะพานใหม่"(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถติดตามตารางสอบปลายภาค 2/2560 ได้ที่ บอร์ดแผนกทะเบียนและวัดผล หรือหน้าห้องกองอำนวยการสอบ และสามารถติดตามตารางสอบรายบุคคลได้ที่ www.northbkk.ac.th/registrar/download
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2561