ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศเรื่อง "การขาดสอบกลางภาค 1/2560 วิทยาเขตรังสิต"(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถติดตามตารางสอบกลางภาค 1/2560 ได้ที่ บอร์ดแผนกทะเบียนและวัดผล หรือหน้าห้องกองอำนวยการสอบ และสามารถติดตามตารางสอบรายบุคคลได้ที่ www.northbkk.ac.th/registrar/download
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 ตุลาคม 2560
 2.ประกาศเรื่อง "การขาดสอบกลางภาค 1/2560 วิทยาเขตสะพานใหม่"(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถติดตามตารางสอบกลางภาค 1/2560 ได้ที่ บอร์ดแผนกทะเบียนและวัดผล หรือหน้าห้องกองอำนวยการสอบ และสามารถติดตามตารางสอบรายบุคคลได้ที่ www.northbkk.ac.th/registrar/download
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 ตุลาคม 2560
 3.ประกาศเรื่อง "การขาดสอบนักศึกษาภาคสมทบ ปลายภาค 1.2/2560"(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาภาคสมทบที่ขาดสอบปลายภาค 1.2/2560 ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ต้องมาสอบซ่อม-สอบเสริม ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 ให้ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 ตุลาคม 2560
 4.ประกาศเรื่อง "การแต่งกายของนักศึกษาในการเข้าสอบ"(ด่วนมากที่สุด)
ในการสอบนักศึกษาทุกคนจะต้องปฎิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ 2553
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2560