ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  พบอาจารย์ที่ปรึกษาและรับบัตรลงทะเบียน5 เม.ย. 256112 เม.ย. 2561
  -  ลงทะเบียนชั้นปี 15 เม.ย. 256122 เม.ย. 2561
  -  ลงทะเบียนชั้นปี 25 เม.ย. 256122 เม.ย. 2561
  -  ลงทะเบียนชั้นปี 35 เม.ย. 256122 เม.ย. 2561
  -  ลงทะเบียนชั้นปี 45 เม.ย. 256122 เม.ย. 2561
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ5 เม.ย. 256122 เม.ย. 2561
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 5 เม.ย. 25619 พ.ค. 2561
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งค่าลงทะเบียน ช่วงที่ 1
 • 5 เม.ย. 256130 ก.ย. 2561
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 23 เม.ย. 256115 มิ.ย. 2561
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม23 เม.ย. 256115 มิ.ย. 2561
    -  ช่วงวันทำการลด23 เม.ย. 256115 มิ.ย. 2561
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม23 เม.ย. 256115 มิ.ย. 2561
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับคืนเต็ม23 เม.ย. 256115 มิ.ย. 2561
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 30 เม.ย. 25611 มิ.ย. 2561
    -  งวดผ่อนชำระเงินครั้งที่ 130 เม.ย. 25611 มิ.ย. 2561
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 30 เม.ย. 25611 มิ.ย. 2561
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ชั้นปี 130 เม.ย. 25611 มิ.ย. 2561
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ชั้นปี 230 เม.ย. 25611 มิ.ย. 2561
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ชั้นปี 330 เม.ย. 25611 มิ.ย. 2561
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ชั้นปี 430 เม.ย. 25611 มิ.ย. 2561
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ชั้นปีอื่นๆ30 เม.ย. 25611 มิ.ย. 2561
    -  ชำระเงิน ON-LINE ผ่านธนาคาร30 เม.ย. 25611 มิ.ย. 2561
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 10 พ.ค. 256115 มิ.ย. 2561
    -  วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพบอาจารย์ที่ปรึกษา2 มิ.ย. 25612 มิ.ย. 2561
    -  ช่วงถอนทุกรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W4 มิ.ย. 256117 ส.ค. 2561
    -  วันเปิดเรียน4 มิ.ย. 256128 ก.ย. 2561
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทุกคน13 มิ.ย. 256113 มิ.ย. 2561
    -  วันไหว้ครู2 ก.ค. 25612 ก.ค. 2561
    -  สอบกลางภาค31 ก.ค. 25614 ส.ค. 2561
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )18 ส.ค. 256121 ก.ย. 2561
    -  สอบปลายภาค1 ต.ค. 25618 ต.ค. 2561