ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 6 พ.ย. 256024 พ.ย. 2560
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 16 พ.ย. 256024 พ.ย. 2560
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 26 พ.ย. 256024 พ.ย. 2560
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 36 พ.ย. 256024 พ.ย. 2560
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 46 พ.ย. 256024 พ.ย. 2560
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ6 พ.ย. 256024 พ.ย. 2560
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 25 พ.ย. 256021 ม.ค. 2561
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม25 พ.ย. 256021 ม.ค. 2561
    -  ช่วงวันทำการลด25 พ.ย. 256021 ม.ค. 2561
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม25 พ.ย. 256021 ม.ค. 2561
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )27 มี.ค. 256127 เม.ย. 2561
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับคืนเต็ม8 ม.ค. 256121 ม.ค. 2561
 • ลงทะเบียนสาย
 • 25 พ.ย. 256021 ม.ค. 2561
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 27 พ.ย. 25607 ม.ค. 2561
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 27 พ.ย. 25606 ธ.ค. 2560
    -  ชำระเงิน ON-LINE ผ่านธนาคาร27 พ.ย. 25607 ม.ค. 2561
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งค่าลงทะเบียน ช่วงที่ 1
 • 6 พ.ย. 256014 พ.ค. 2561
    -  วันเปิดเรียน8 ม.ค. 25614 พ.ค. 2561
    -  สอบปลายภาค7 พ.ค. 256114 พ.ค. 2561
    -  สอบกลางภาค5 มี.ค. 25619 มี.ค. 2561
    -  ช่วงถอนทุกรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W19 มี.ค. 256126 มี.ค. 2561
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาเก่าทุกชั้นปี ทุกคณะ6 พ.ย. 256012 พ.ย. 2560
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทุกคน6 พ.ย. 256012 พ.ย. 2560