ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  • ลงทะเบียนปกติ
  • 6 พ.ย. 256024 พ.ย. 2560
      -  ลงทะเบียนชั้นปี 16 พ.ย. 256024 พ.ย. 2560
      -  ลงทะเบียนชั้นปี 26 พ.ย. 256024 พ.ย. 2560
      -  ลงทะเบียนชั้นปี 36 พ.ย. 256024 พ.ย. 2560
      -  ลงทะเบียนชั้นปี 46 พ.ย. 256024 พ.ย. 2560
      -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ6 พ.ย. 256024 พ.ย. 2560
  • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
  • 25 พ.ย. 256021 ม.ค. 2561
      -  ช่วงวันทำการเพิ่ม25 พ.ย. 256021 ม.ค. 2561
      -  ช่วงวันทำการลด25 พ.ย. 256021 ม.ค. 2561
      -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม25 พ.ย. 256021 ม.ค. 2561
      -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )27 มี.ค. 256127 เม.ย. 2561
      -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับคืนเต็ม8 ม.ค. 256121 ม.ค. 2561
  • ลงทะเบียนสาย
  • 25 พ.ย. 256021 ม.ค. 2561
  • วันชำระเงินตามปกติ
  • 27 พ.ย. 25607 ม.ค. 2561
  • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
  • 27 พ.ย. 25606 ธ.ค. 2560
      -  ชำระเงิน ON-LINE ผ่านธนาคาร27 พ.ย. 25607 ม.ค. 2561
  • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งค่าลงทะเบียน ช่วงที่ 1
  • 6 พ.ย. 256014 พ.ค. 2561
      -  วันเปิดเรียน8 ม.ค. 25614 พ.ค. 2561
      -  สอบปลายภาค7 พ.ค. 256114 พ.ค. 2561
      -  สอบกลางภาค5 มี.ค. 25619 มี.ค. 2561
      -  ช่วงถอนทุกรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W19 มี.ค. 256126 มี.ค. 2561
      -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาเก่าทุกชั้นปี ทุกคณะ6 พ.ย. 256012 พ.ย. 2560
      -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทุกคน6 พ.ย. 256012 พ.ย. 2560