ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 17 เม.ย. 256023 เม.ย. 2560
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 117 เม.ย. 256023 เม.ย. 2560
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 217 เม.ย. 256023 เม.ย. 2560
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 317 เม.ย. 256023 เม.ย. 2560
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 417 เม.ย. 256023 เม.ย. 2560
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ17 เม.ย. 256023 เม.ย. 2560
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 14 ส.ค. 256027 ส.ค. 2560
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม14 ส.ค. 256027 ส.ค. 2560
    -  ช่วงวันทำการลด14 ส.ค. 256027 ส.ค. 2560
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม14 ส.ค. 256027 ส.ค. 2560
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )31 ต.ค. 25601 ธ.ค. 2560
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับคืนเต็ม14 ส.ค. 256027 ส.ค. 2560
 • ลงทะเบียนสาย
 • 14 ส.ค. 256027 ส.ค. 2560
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 27 เม.ย. 25604 ส.ค. 2560
    -  งวดผ่อนชำระเงินครั้งที่ 127 เม.ย. 25604 ส.ค. 2560
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 27 เม.ย. 25604 พ.ค. 2560
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ชั้นปี 127 เม.ย. 25604 ส.ค. 2560
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ชั้นปี 227 เม.ย. 25604 ส.ค. 2560
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ชั้นปี 327 เม.ย. 25604 ส.ค. 2560
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ชั้นปี 427 เม.ย. 25604 ส.ค. 2560
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ชั้นปีอื่นๆ27 เม.ย. 25604 ส.ค. 2560
    -  ชำระเงิน ON-LINE ผ่านธนาคาร27 เม.ย. 25604 ส.ค. 2560
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งค่าลงทะเบียน ช่วงที่ 1
 • 17 เม.ย. 256031 ธ.ค. 2560
    -  พบอาจารย์ที่ปรึกษาและรับบัตรลงทะเบียน17 เม.ย. 256023 เม.ย. 2560
    -  วันเปิดเรียน15 ส.ค. 25608 ธ.ค. 2560
    -  สอบปลายภาค11 ธ.ค. 256018 ธ.ค. 2560
    -  สอบกลางภาค9 ต.ค. 256013 ต.ค. 2560
    -  ช่วงถอนทุกรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W15 ต.ค. 256030 ต.ค. 2560
    -  วันไหว้ครู14 ก.ย. 256014 ก.ย. 2560
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาเก่าทุกชั้นปี ทุกคณะ17 เม.ย. 256023 เม.ย. 2560
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทุกคน23 ส.ค. 256023 ส.ค. 2560
    -  วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพบอาจารย์ที่ปรึกษา3 มิ.ย. 256016 ส.ค. 2560